• Richtlijnen voor de leiders van vv Stânfries;

  Om zijn taken goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de jeugdleider goed communiceert en samenwerkt met de trainer en dat hij zich goed op de hoogte stelt wat er onder de spelers leeft. In de richtlijnen staan we ook stil om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

   

  • De trainer/leider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.

  • De trainer/leider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan dringt niet verder in het privé-leven van de sporter door dan nodig.

  • De trainer/leider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele Intimidatie tegenover de sporter.

  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer/leider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

  • De trainer/leider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de trainer/leider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.

  • De trainer/leider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.

  • De trainer/leider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter.

  • De trainer/leider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie.

  • De trainer/leider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de trainer/leider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf is afgesproken.

  • De trainer/leider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.

  • Onderhoud contacten met spelers, ouders en trainers.

  • Zie toe op het gedrag van spelers en op het naleven van de richtlijnen voor, tijdens en na de wedstrijd en in de kleedkamer. Zowel `uit` als `thuis.

  • Planning maken voor het vervoer bij uitwedstrijden (rondbellen / checken). 
   
  • Planning maken voor het wassen van de wedstrijdkleding. 
   
  • Planning maken voor de corvee werkzaamheden.
  • Informeer de trainer over de sfeer binnen de groep. Zorg ervoor dat er regelmatig contact is. Laat uw gezicht ook eens zien tijdens en/of na de training.

  • Bevorder sfeer en mentaliteit in een team en geef aandacht bij ziekte, familieomstandigheden en verjaardagen.

  • Verricht administratieve werkzaamheden in het kader van de wedstrijden, zoals wedstrijdformulieren en wedstrijdgegevens.

  • Roken niet toegestaan tijdens het uitoefenen van je functie.

  • Stimuleer het team om zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij trainingen en zoveel mogelijk actief deel te nemen bij activiteiten.

  • Zorg ervoor dat bij wedstrijden de juiste wedstrijdkleding, spelerspassen en het overige benodigde materiaal aanwezig is, bv rouwbanden, bidonnen, waterzak etc.etc.

  • Zorgt bij thuiswedstrijden voor ontvangst van arbitrage en de tegenpartij.

  • Alle jeugdleiders moeten dusdanig met de jeugdspelers omgaan dat deze voldoende gelegenheid krijgen om het voetbalspel te spelen en te leren en om er plezier aan te beleven.

  • Jeugdspelers moeten zo hoog mogelijk spelen, uiteraard aangepast aan de lichamelijke en mentale kwaliteiten van het talent. De jeugdopleiding is bedoeld om jeugdspelers op te leiden en te laten genieten van hun hobby. In dat kader moeten leiders en trainers zich ondergeschikt maken.

  • Een speler ontwikkelt zich op jeugdige leeftijd sterk. Geef hem daarom speelmogelijkheden op meerdere plaatsen in een elftal. Pas op 14-15 jarige leeftijd kunnen voor de positie binnen een elftal wat definitiever keuzes gemaakt worden.

  • Plaats de beste spelers in principe in een aanvallende rol. Daar leren ze eerder hun creativiteit ontwikkelen in een kleinere ruimte en onder een grotere weerstand. Van aanvallers kunnen bovendien altijd nog verdedigers gemaakt worden, andersom zal dit moeilijker gaan. Dat geldt niet voor spelers met specifieke eigenschappen, zoals keepers en buitenspelers.