• Beste Leden,

  Hierbij nodigen we jouw als lid uit om deel te nemen aan de komende jaarlijkse algemene ledenvergadering van v.v. Stânfries. Deze vergadering zal plaatsvinden op datum 25 oktober, aanvang 20:00 uur in de kantine van sportpark de Steegde. Het bestuur zoekt nog twee personen die deel willen nemen in het bestuur, je kunt jezelf niet inschrijven op een functie, deze wordt nader bepaalt en er wordt tijdens punt 11 van de vergadering gestemd.

  Interesse om deel te nemen in een jong, dynamisch, innovatief, gezellig bestuur? Kandidaten kunnen zich tot 2 weken voor de vergadering melden bij de voorzitter Wim van Riezen. Ben je verhinderd? Zou je een mail willen sturen naar info@vvstanfries.nl met dat u afwezig bent tijdens de ALV?

  Verder hebben wij in deze mail toegevoegd: Klik hier voor De notulen van de vorige keer. Lees hier de notule van de laatste vergadering

  De (voorlopige) agenda is als volgt.
  1. Opening.
  2. Ingekomen stukken, uitnodigingen en mededelingen.
  3. Notulen vorige algemene ledenvergadering.
  4. Jaarverslag 2019/20 & 2020/21
  5. Financieel verslag 2019/20 & 2020/21
  6. Kas commissie.
  7. Begroting 2021/22.
  Pauze.
  8. Plan/problematiek scheidsrechters senioren
  9. Samenstelling bestuur;
  - Aftredend en herkiesbaar Daniel Eizinga. (secretaris)
  - Aftredend en herkiesbaar Arno Steg. (penningmeester)
  - Aftreden en herkiesbaar Wim van Riezen. (voorzitter)
  - Vacant (voetbalzaken)
  - Vacant (activiteiten)
  10. Bestuursverkiezing.
  11. Rondvraag.
  12. Sluiting.