• Algemene ledenvergadering 16 oktober 20.00 uur

  Beste Lid,

  We willen U als lid uitnodigen deel te nemen aan de komende jaarlijkse algemene ledenvergadering van v.v. Stânfries.
  Deze vergadering zal plaatsvinden op maandag 16 oktober 2023, aanvang 20:00 uur in de kantine van onze club.

   

   

  1. Opening van de vergadering

  2. Mededelingen

  3. Ingekomen stukken

  4. Notulen ALV van 24 oktober 2022 (klik hier voor de notulen)

  5. Terugblik afgelopen jaar en doelstellingen van het bestuur

  6. Verslag Kascommissie 2022/23 en benoeming Kascommissie 2023/2024

  7. Financieel jaarverslag 2022/2023

  8. Pauze

  9. Begroting 2023/2024 (klik hier voor begroting OMNI 2024) (klik hier voor de begroting Stânfries 2024)

  10. Kledingbeleid

  11. Aftredend: Daniel Eizinga, toetredend: Manon Heeroma.
  * indien er bezwaren zijn tegen het toetreden van Manon tot het bestuur dient men schriftelijk (voorzitter@vvstanfries.nl) en gemotiveerd uiterlijk vrijdag 13 oktober 2023 bekend te maken bij de voorzitter van onze club.

  12. Rondvraag

  13. Sluiting

  Toon je betrokkenheid en kom langs.